Psihologija

Poredak ljubavi – porodični raspored

Poredak ljubavi – Porodični raspored je početkom 80-tih godina pod uticajem grupne dinamike, primalne terapije, transakcione analize i različitih oblika hipnoterapije razvio i prilagodivši ga savremenom terapeutskom pristupu metodološki uokvirio nemački psihoterapeut, filozof, teolog i pedagog Bert Helinger. Poredak ljubavi se uspešno primenjuje na svim kontinentima i pored naziva “Order of Love” poznat je i pod terminima “Familienaufstellung”, “Constellation Work” ili “Hellinger-Work”.

Poredak ljubavi – porodični raspored je fenomenološka metoda, koja svojim efikasnim isceliteljskim dejstvom prevazilazi okvire klasičnog terapeutskog rada. To je način isceljenja koji uključuje kako nama poznato transpersonalno, tako i unutarnji duševni domen, i odnose unutar porodice i socijalne sredine. Ovaj postupak istovremeno prevazilazi granice ličnog i omogućava uvid u transgeneracijske dinamike i njihovo dejstvo na pojedinca. Spoznaja tih dinamika putem takozvanog kolektivnog pamćenja koje nas povezuje sa transpersonalnim omogućavajući nam uvid u povezanost i smisao odnosa dovodi do neverovantnog napretka i konačnog rešenja i ozdravljenja.

Reprezentativni osećaj zauzima centralno mesto u radu Poretka ljubavi. To je jedna od osnovnih ljudskih sposobnosti kojom se na telesnoj i osećajnoj razini mogu osećati iskustva i osećanja drugih ljudi i imati spoznaja i “znanje” o njima iako pre toga nisu dobijene nikakve kognitivne informacije o istima. Biti “Medijum” za iskustva drugih ljudi je sposobnost čoveka koja ima svoje korene u prapočetku ljudskog postojanja, predstavlja dakle jedno od najstarijih “znanja” ljudske vrste. Osim toga ono se koristi i u mnogim drugim savremenim vidovima terapije kao na primer u konceptima uzajamnog prenošenja u psihoanalizi. U Poretku ljubavi je dosegnut do sada najveći stepen diferencijacije ove sposobnosti. Porodični rasporedi predstavljaju takozvano “polje znanja” pomoću koga se praktično odslikava energetsko stanje u okviru (porodičnog) sistema sa izuzetno delotvorim isceliteljskim potencama. Oni svojim iskustvenim sadržajima duhovnog energetsko-informativnog polja potvrđuju i dopunjavaju i pojmove iz oblasti prirodnih nauka poput “Morfogenetskih polja” (Ruprert Sheldrake).

Rad u polju Poretka ljubavi je orjentisan ka rešenju i podvrgava se prirodnim poretcima i zakonitostima koji deluju unutar porodice ili sistema, dakle faktičnim kategorijama bez obzira na moralne kodekse. Povreda tih zakonitosti može dovesti do teških patnji i bolesti, njihovo ponovno uspostavljanje do isceljenja. Podvrgavanjem tim prirodnim zakonitostima i prepuštanjem energetskim procesima u službi života doseže se do ljubavi koja postaje odlučujuća i noseća snaga porodice. U te zakonitosti spada na primer pravo svih članova porodice (sistema) na pripadnost nezavisno od moralnih kodeksa. Tu spada i neprikosnoveno pravo na sopstvenu sudbinu, na sopstvenu patnju i krivicu. Tako na primer deca ne mogu da nose teret svojih roditelja već smeju i moraju svojim roditeljima prepustiti čast i dostojanstvo da se nose sa svojim bremenom i tako doprinesu prosperitetu sopstvenog života. Uključivanje predaka i mrtvih članova porodice kao i onih koji su se na primer ratnim stradanjima energetski vezali za porodicu dovodi do pomirenja na jednom dubljem nivou i živi dobijaju novu snagu.

Rad u polju Poretka ljubavi zahteva visoku stručnu postdiplomsku nadogradnju i kvalifikovanost i podrazumeva dobro poznavanje priznatih psihoterapeutskih metoda ali i sposobnost praktičara Poreka ljubavi da se odrekne predstave o kontroli nad situacijom i kako Bert Hellinger kaže, da “radi bez namere i straha”.